BASISDOKUMENT

 

Sammen for Hamar

 

Vedtatt på årsmøtet 13. februar 2008

 

  

1.    Visjon

 

”Vi vil se mennesker elske Gud, følge Jesus og tjene i Åndens kraft”

Sammen for Hamar er et fellesskap av prester, pastorer, predikanter og kristenledere i aktiv tjeneste. Medlemmene i SFH lengter etter å se mennesker frelst og satt inn i et levende livssamfunn med Gud gjennom Jesus Kristus. Vi lengter etter å se mennesker disippelgjort til etterfølgelse i Jesu fotspor, fra Hedmark til jordens ender. Vi lengter også etter å se Guds menighet utrustet og satt i stand til tjeneste for Gud og sine medmennesker i Åndens kraft.

  

2.    Tro og verdier

 

”Jesus er Herre og Frelser”

Den eldste kristne bekjennelsen lyder: “Jesus er Herre”, og ingen kan avlegge en slik bekjennelse uten “i Den Hellige Ånd” (1 Kor 12,3). SFH`s fundament er bekjennelsen av Jesus Kristus som Herre og Frelser, formulert ved den apostoliske trosbekjennelse.

Da Jesus utfordret disiplene på hvem de trodde han var, bekjente Peter: ”Du er Messias, den levende Guds Sønn” (Matt 16,16). Jesus sa at det var på dette fundamentet, bekjennelsen av ham som Herre og Guds Sønn, han ville bygge sin kirke på jorda.

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. (Rom 10,9)

 

2.1 Skrifttroskap

SFH fastholder Bibelens guddommelige inspirasjon, sannhet og autoritet. I sin helhet er disse skriftene det eneste skrevne Guds ord og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Lydighet mot Guds ord er en naturlig følge av kjærligheten til Gud og at Jesus er Herre.

Gjennom historien er kirken blitt fristet til å tolke Bibelen i harmoni med kultur og tidsånd. Derfor er det viktig å være påpasselig slik at en ikke forfalsker Guds ord. Lik de første kristne vil vi “holde fast på apostlenes lære” (Apg 2,42), enten det gjelder veien til frelse, misjonsoppdraget eller etiske spørsmål (2 Tim 3,16).

 

2.2 Bønn

Bønn er en viktig kjerneverdi for SFH. Gjennom bønn erkjenner vi vår svakhet og avhengighet av Gud, samtidig som vi åpner opp for Guds kraftgjerninger i vår midte.

Når kristne fra ulike sammenhenger kommer sammen for å be, rives åndelige murer, samtidig som Gud slipper til. Slik bønn er en viktig forutsetning for vekkelse.

 

2.3 Enhet

Vi tror på én hellig, allmenn kirke. Guds kirke på jord er nemlig én kirke av alle Jesu disipler, på tvers av organisasjoner, menigheter og kirkesamfunn. Derfor bør kristne ”kappes om å hedre hverandre” og ”tale vel om hverandre”, som søsken i troen.  Sunne og gode relasjoner er en forutsetning for enhet, og SFH skal være et lederfellesskap der vi som søsken i troen kan hjelpe hverandre og vise omsorg for hverandre.

 

2.4 Mangfold

SFH er et fellesskap med rom for variasjoner og mangfold. Vi erkjenner at det innen den kristne kirke finnes ulike syn på noen områder. Så sant en ikke klart bryter med Guds ord, anerkjenner SFH den enkelte forsamlings rett til å gjøre og lære det den har tro for. Dette innebærer også en rett til å være uenig. Likevel vil SFH understreke hvor viktig det er å behandle hverandre med respekt og kjærlighet, og ikke unødig trekke fram teologiske uenigheter som kan skape splid.

 

3.    Vedtekter

3.1 Medlemskap

Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner som har en formell eller aktiv tilknytning til en lokal menighet, forsamling eller kristen organisasjon.

Medlemskap innebærer en tilslutning til SFH`s visjon og verdier, og det forventes at de som er medlemmer deltar på SFH`s samlinger.

 

3.2 Årsmøtet

Årsmøtet holdes i februar hvert år. Alle medlemmer har stemmerett.

Årsmøtet behandler årsmelding og revidert regnskap.

Årsmøtet velger styret med styremedlemmer og varamedlemmer, styreleder og nestleder, og revisor.

Årsmøtet må videre gi god plass til samtale om arbeidet i året som gikk, og drøfte linjer og målsetninger for arbeidet fremover.

Saker blir vedtatt ved simpelt flertall. Endringer i vedtektene kan kun vedtas med 2/3 flertall.

 

3.3. Styret

SFH ledes av et styre på 3 til 5 medlemmer. Styret velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder og nestleder, mens andre funksjoner konstitueres av styret selv. 

Valgperioden for styremedlemmene er 2 år. Styrets leder velges for 1 år om gangen. Styret har minst to varamedlemmer valgt for 1 år om gangen.

Styret velges blant SFH`s medlemmer. Styremedlemmene må være lojale mot visjon og verdier, og arbeide i henhold til vedtekter, og etter de strategier og vedtak som fattes i årsmøtet.

Styret møtes etter behov, og nedsetter komiteer for virksomhetsområder som SFH har behov for.

Styret forbereder årsmøte med sakliste, årsmelding, revidert regnskap, valg og eventuelt andre saker.

 

3.4 Økonomi

De økonomiske midlene SFH disponerer er først og fremst inntekter fra fellesmøtene. Styret disponerer disse midlene i henhold til de prioriteringer og strategier årsmøtet vedtar.

 

4.    Oppdrag og strategi

 

4.1 Lederfellesskap

SFH har som sitt primære oppdrag å bygge fellesskap mellom kristne i området. Vi tror at et godt fellesskap blant lederne i Guds menighet er en forutsetning for enhet mellom kristne generelt. Vi tror at vi gjennom å bygge dette fellesskapet kan se en menighet med større gjennomslagskraft i arbeidet mot målet: å se mennesker elske Gud, følge Jesus og tjene i Åndens kraft.

SFH ønsker derfor å legge til rette for at det utvikles gode personlige og åndelige relasjoner mellom kristne ledere i Hamar og omegn. Dette gjøres bl.a. gjennom månedlige samlinger.

Viktige elementer på samlingene er måltidsfellesskap, lovsang, bønn og samtale. SFH skal primært være et åndelig fellesskap der vi kan støtte hverandre, be for hverandre, bli kjent med hverandre og menighetene i byen. Samlingene kan også brukes til planlegging og samtale om fremdrift ut fra SFH`s prioriteringer.

SFH oppmuntrer medlemmene til også å møtes i mindre grupper, og oppfordre til at adresselisten brukes som en bønneliste.

 

4.2 Bønn og lovprisning

Bønn er en viktig verdi. Derfor vil vi på samlingene våre sette av god tid til å være i Guds nærvær gjennom felles lovprisning, bønn for hverandre, for byen, distriktet og for landet vårt.

SFH ønsker å stimulere til mer bønn i menighetene. Det vil vi gjøre gjennom å knytte kontakter og relasjoner med bønnelederne, og bidra til et godt samspill i bønnearbeidet.

Bønneaksjonen Norge40dager er en viktig del av SFH`s bønnearbeid. Gjennom denne aksjonen ønsker SFH å inspirere og mobilisere hele nasjonen til bønn. Styret utnevner en egen komité som jobber med bønneaksjonen.

SFH ønsker å stimulere til at det utvikles felles bønne- og lovsangsmøter i Hamar.

 

4.3 Fellesarrangement

SFH vil ta initiativ til felleskristelige arrangementer. Gode og oppbyggelige fellesmøter er et viktig redskap for å bygge relasjoner på tvers av menighetene og organisasjonene. Gjennom å komme sammen kan vi kjenne at vi er søsken og feire Jesus i fellesskap. Vi ønsker at Guds folk knyttes sammen i kjærlighet, og at alle troende kan motta budskap, retning og inspirasjon fra vår Herre og Frelser.

SFH oppfordrer til at medlemmene, så langt det er mulig, bidrar til at de ulike sammenhengene støtte opp om fellesarrangementene, og at det ikke legges opp til parallelle arrangementer.

 

4.4 Evangelisering og misjon

Vi tror det ligger på Guds hjerte å nå ut til de fortapte, for han vil at ”alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse” (1 Tim 2,4). Derfor vil vi legge til rette for fellesarrangementer og tiltak som gjennom ord og handling kommuniserer Guds kjærlighet til byen og til enkeltmennesker som bor i området.

SFH ønsker også å stimulere til sterkere ytremisjonsfokus, og holde kallet til de unådde varmt i våre fellesskap.

 

4.5 Disippelgjøring

Jesu liv og lære viser at all vår virksomhet må være preget av at vi tenker disippelskap. Derfor vil vi stimulere og legge til rette for tiltak som bidrar til disippelgjøring og utrustning av de kristne. SFH ønsker å være et utrustende lederskap for byen og distriktet slik at alle kristne kan tjene Gud og hverandre i Åndens kraft.

Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. (Ef 4,11-13)

ĉ
Øyvind Fjellestad,
10. mar. 2010, 11:14